Vannidrettene innspill til kommunen

Nedenunder er revidert innlegg fra vannidrettene i Tønsberg som kunnskapsgrunnlag for nytt svømmeanlegg i Tønsberg. Selve dokumentet ligger som pdf nederst.

Tønsberg Svømmeklubb, Stupklubben Spinn, Tønsberg Triathlonklubb og Tønsberg Dykkeklubb står samlet. Vi ønsker å bidra i arbeidet for å få på plass et nytt vannidrettsanlegg som imøtekommer regionens nåværende og fremtidige behov vedrørende folkehelse, mosjon, rekreasjon og vannrelatert trening.

 

NYTT VANNIDRETTSANLEGG I TØNSBERG-REGIONEN

Stort nok anlegg, fort nok!

 

SAMMEN I ARBEIDET FOR NYTT ANLEGG   

 

Nytt vannidrettsanlegg for Tønsberg-regionen

 

1.     Konklusjon

 

Vannidrettene i Tønsbergregionen ser det som vesentlig at et nytt vannidrettsanlegg er utviklet for å møte dagens og framtidige behov på en fullverdig måte, både for publikum, skole og idretten. Det er helt vesentlig at et nytt anlegg er på plass, før dagens svømmehall må stenge. I forhold til lokasjon, bør det derfor velges en tomt som er stor nok til å romme framtidens anlegg, samtidig som den er egnet for utbygging uten altfor store kostnader, og tilgjengelig for igangsetting innen rimelig tid. Vannidrettene anser derfor ikke plasseringen av anlegget som vesentlig, men ønsker å bidra i en dialog om de alternative plasseringene.

Tønsberg Svømmeklubb, Stupklubben Spinn, Tønsberg Triathlonklubb og Tønsberg Dykkeklubb står samlet. Vi ønsker å bidra i arbeidet for å få på plass et nytt vannidrettsanlegg som imøtekommer regionens nåværende og fremtidige behov vedrørende folkehelse, mosjon, rekreasjon og vannrelatert trening.

Størrelse på vannidrettsanlegget:

 1. Primært ønsker vi et anlegg som rommer et 50 x 25 meter basseng,  et 10 meter stupanlegg i et separarat 25 x 18 meter basseng, samt et opplærings-/terapi-basseng. Dette vil kunne tilfredsstille alle brukergruppenes behov fullt ut.
 2. Sekundært ønsker vi et anlegg med kun ett basseng. Den mest fleksible og flerbruksvennlige størrelsen er 50 x 25 meter med stupanlegg i enden. Da kan anlegget enkelt deles i 4, og dermed være tilgjengelig for 4 forskjellige brukergrupper samtidig.
 3. Budsjettrammene fra kommunen er ca. 1.000 m2 vannflate for vannidrettene. Innenfor disse rammene vil idretten argumentere sterkt for et anlegg på minimum 50 x 21 meter, med 10 meters stupanlegg i enden. Dette gir mulighet til 8 stk 50 meters baner, og et fullverdig stupanlegg.

Vi ønsker et vannidrettsanlegg som er åpent til enhver tid for alle brukergrupper.

2.     Vannidrettenes forslag til nytt vannidrettsanlegg for opplæring, trening og mosjon

Vi har sett på hvilke fasiliteter vi minimum trenger for å imøtekomme dagens behov, og det vi kan se av bassengbehov framover. Dette gjelder i forhold til den organiserte idretten, samt den lovpålagte opplæringen i skolen. Forslaget vil også gi et langt større publikumstilbud enn det som er mulig i dag.

Det er et sterkt ønske om å etablere et 50 meter langbanebasseng og 10 meters stupfasiliteter som de første i Vestfold; et fylkesanlegg. Forbundet og departementet ser positivt på dette, og dette legges til grunn for tilskudd. Dette vil føre til at langbanesvømmere og stupere fra hele fylket vil trekke til Tønsberg for trening, og ikke minst, det gir muligheter til å arrangere mesterskap i Tønsberg.

Forslag 1

Vannidrettene drømmer om et stort anlegg, da vi mener at dette vil sikre en smidig sambruk mellom nåværende og framtidige brukergrupper. Skulle finansieringssituasjonen endres vesentlig i positiv retning ønsker idretten å argumentere for følgende anlegg (se Figur 1):

 • 1 stk. Konkurranse-/svømme-basseng 50 x 25 meter
  • ¼ av bassenget har hev&senkebunn, bassenget har flyttbar delebrygge. Ett slikt 50m basseng vil tilsvare 4 stk 25m basseng og ha mange bruksområder
 • 1 stk. Stupbasseng 25 x18 meter
  • med 10 meter stupetårn (se Figur 3). Bassengstørrelsen muliggjør oppdeling av bassenget for flere typer grupper/idretter. Vil kunne fungere som avlastningsbasseng
 • 1 stk. Opplæringsbasseng / terapibasseng
 • 1 stk Tørrsviktanlegg
Figur 1 Optimalt svømmeanlegg – 50x25 meter med separat stupbasseng og eget terapi/opplæringsbasseng
Figur 1 Optimalt svømmeanlegg – 50×25 meter med separat stupbasseng og eget terapi/opplæringsbasseng

 

 

 

Forslag 2

For å oppnå full fleksibilitet i ett basseng, vil 50 x 25 meter (totalt 1.250 m2) være den beste løsningen. Da vil bassenget enkelt kunne deles inn i fire deler, der opp til  fire brukergrupper vil kunne bruke dette parallelt, på en fullverdig måte (se Figur 2).

 

Figur 2 Stup integrert i et 50 x25 meters basseng
Figur 2 Stup integrert i et 50 x25 meters basseng

 

Forslag 3

På bakgrunn av vedtaket i nemda for Færder kommune, arbeider administrasjonen Tønsberg kommune med et budsjett som muliggjør en vannflate for idretten på ca. 1.000 m2. Vannidrettene ønsker å bidra konstruktivt også innenfor disse rammene. Med et minimum på 50 x 21 m (totalt 1.050 m2), vil man kunne oppnå  en optimal utnyttelse både i forhold til antall baner og banebredde for svømmere, og  et stupanlegg med ønskede fasiliteter og sikkerhetssoner. Utforming som i Figur 2, men med redusert bredde og fleksibilitet.

For alle forslagene kan et stupanlegg med 10 meter stuptårn utformes slik som vist i Figur 3.

Figur 3 Stupbasseng
Figur 3 Stupbasseng

 

Uavhengig av størrelse på anlegget, er det også viktig at det inkluderes tribuner, klubbrom, lager/ utstyrsrom, treningsrom og kafe.

 

 

 

 

3.     Badet i bysammenheng

 

Dagens svømmehall er nå snart 50 år og er en av de eldste svømmehaller i drift i Norge i dag. Dette har kun vært mulig på grunn av en bevisst vedlikeholds- og rehabiliterings-innsats fra Tønsberg kommune. Anlegget nærmer seg nå ubønnhørlig slutten på sin tekniske levetid, og vi opplever stadig oftere og lengre perioder med stenging på grunn av kostbare og omfattende reparasjoner.

Dagens behov for vannidrettsanlegg er stort. Befolkningsprognoser, større krav til svømmeopplæring i skole, samt det økende mangfoldet av vannidretter, tilsier at behovet bare vil fortsette å øke fremover. For eksempel anbefaler Norges Svømmeforbund i anleggsplan fra 2010 at kommunene bør ha en bassengdekning som tilsier et 25m basseng per 10 000 innbyggere, noe som allerede gir et vesentlig underskudd på bassengkapasitet i Tønsberg , Færder og omegn.

Levekårsundersøkelser viser klart at svømming er en av de mest benyttede og ønskede aktivitetene når det gjelder trening, fysisk aktivitet og folkehelse i befolkningen. Mangel på anlegg setter en stopper for muligheten. Det er derfor et stort potensiale i økte besøkstall med tanke på mosjon og rekreasjon.

Vi bor i umiddelbar nærhet til sjø, og gode svømmeferdigheter i befolkningen kan redusere antall ulykker.

Et stort og godt anlegg vil kunne trekke mange besøkende i forbindelse med idrettsturisme. Utleie til treningsleir og mulighet for større stevner vil potenisielt skape driftsinntekter for anlegget, og vil være positivt for lokalt næringsliv.

Inspirert av det interkommunale samarbeidet og den profesjonelle planleggingen, finansieringen og gjennomføringen av turnhallprosjektet i messehall A, har vi stor tro på at det lar seg gjøre å bygge et godt anlegg med betydelig kapasitetsutvidelse, innenfor en rimelig kostnads-ramme både i forhold til investering og drift.

«Et svømmeanlegg er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også gjør det mulig for befolkningen å drive egenorganisert fysisk aktivitet og dermed gi «Idrett for alle» et reelt innhold»                         

 NSF, Anleggsplan for svømmeanlegg, mai 2009.

 

Vi mener det er viktigere å bygge et funksjonelt anlegg, til det beste for folk flest og idretten. Heller det enn ett monumentalt anlegg, som det kanskje vil bli dyrere å benytte seg av. Det er per i dag rimelig å benytte seg av Tønsberg Svømmehall, og vannbasert rekreasjon og lek er derfor et lavterskeltilbud som kan benyttes av alle. I tillegg er trening gjennom organisert idrett for barn og ungdom gratis. Dette er en pris og kostnadspolitikk som Tønsberg kommune kan være stolte av, og vi ønsker å oppfordre til at disse prinsippene videreføres i planleggingen av et nytt anlegg.

 

 

4.     Vannidrettsanlegg lokalisert i Tønsberg

 

I tillegg til Tønsberg, kommer våre medlemmer også fra de omkringliggende kommunene. Vi forstår det slik at dette også gjelder for publikum som benytter seg av dagens svømmehall. Skoler fra nabokommunene leier også halltid i dag, for å sikre den lovpålagte delen av svømmeopplæringen.

Vi er derfor veldig positive til at framtidige Færder kommune ønsker å bidra økonomisk til en del av anlegget, og at det dermed blir utviklet som et interkommunalt anlegg, med kapasitet til å møte brukerbehov også utenfor kommunegrensene. Dette vil skape en naturlig balanse mellom brukerkommunene, gi en bedre finansieringsplattform, og tilrettelegge for et mer solid driftsbudsjett.

Færder kommune setter plassering nær kommunegrensen som en forutsetning for samarbeid med Tønsberg kommune.

Messeområdet er idretten i Tønsberg sin foretrukne plassering. Men vi ønsker samtidig å gjøre det klart at det aller viktigste for oss, er at det står et nytt anlegg klart før dagens hall stenger, og at Tønsberg får et fullverdig anlegg til glede for alle.

Idretten i Tønsberg anser messeområdet som det beste alternativet fordi:

 • Området er regulert til idrett. Det er naturlig at også vannidrettene blir representert her.
 • Et nytt vannidrettsanlegg kan plasseres der Messehall B ligger i dag
 • Området er sentrumsnært, med gode offentlige transporttilbud i gå-avstand
 • Området har allerede mange godt etablerte idrettsarenaer, lysløyper og turområde rundt.
 • Godt med parkeringsplass for tilreisende med bil
 • Plassering ved siden av dammen gir flotte muligheter for rekreasjon og vannsport
 • Om 1.dammen renses og repareres kan den gjenoppstå som en utvendig vannarena. Den kan benyttes til utendørs svømmetrening og til konkurranser, samtidig som det kan bli veldig attraktivt rent estetisk
 • Folkehelse også i utvidet betydning – foreldre kan bruke området til egen rekreasjon mens barna er i organisert trening

 

 

 

5.     Behovsanalyse – Interesseidrettene nå, og muligheter for flere i fremtiden

 

Den organiserte idretten i svømmehallen i dag; hvem er vi og hvilke behov har vi?

Svømming og Tønsberg Svømmeklubb

Svømming er en sport som passer for alle, uansett alder eller funksjonsnivå. Svømming gir gode helsemessige resultater som økt kondisjon, styrke, smidighet og utholdenhet. Svømmere er helt avhengige av et anlegg med god kapasitet som er spesielt bygget for formålet. Det konkurreres i ulike distanser i fire svømmearter, både i kortbane, 25 meters basseng, og i langbane, 50 meters basseng.

Tønsberg Svømmeklubb startert opp i 1927. TSK vokser stadig, og nærmer seg 700 medlemmer fra totalt 7 kommuner. Pr i dag har vi 77 konkurransesvømmere i alderen 7 til 19 år, 40 rekrutter og ca. 500 barn på svømmeopplæring og kurs hvert år. Mange av våre aktive ungdommer får livredningskurs og instruktørutdanning. Vi har også en Masters-gruppe med over 40 utøvere som samler både nasjonale og internasjonale medaljer.

TSK har store kapasitetsmessige utfordringer. I dag finnes det ikke mer tilgjengelig tid i basseng og derfor har vi heller ikke plass til alle som vil svømme eller lære å svømme. Dette til tross for full utnyttelse av bassengene på Eik, Ringshaug og Tønsberg. Vi ønsker å samle all svømmeaktivitet på ett sted. Vi strever med å gi våre beste utøvere nok tid i basseng og det gjør det vanskelig for dem å fortsette sin gode fremgang i konkurranse med utøvere fra andre klubber.

Det finnes ingen 50 meters basseng i Vestfold i dag. Et 50 x 25 meters basseng er viktig for å øke kapasiteten på antall baner. Det vil gi bedre treningstider for våre aktive utøvere og alle våre svømmeskolebarn. I dag må mange trene tidlig slik at det blir vanskelig for foreldre å levere, mens andre utøvere må trene til sent på kvelden. Vi vil samle alle svømmerne og gi tilbud på ett sted, fire partier kan trene på tvers samtidig. Et 50 meters basseng vil også gi god nok kapasitet til at publikumsbad og trening kan foregå side om side. Tønsberg Svømmeklubb arrangerer flere stevner i året. Vi ønsker å sette Tønsberg på kartet gjennom større stevnearrangementer. Da blir et nytt anlegg, med 50 meters basseng og gode publikumsfasiliteter/tribuner, viktig for oss.

Vi vil anslå at vi i dag har under halvparten av den bassengkapasiteten klubben har behov for.

Stup og Stupklubben Spinn

Idrettsgrenen stup har i seg elementer av estetisk, artistisk, kraft og teknisk natur, og har mye til felles med turn, akrobatikk og ballett. Det er en olympisk gren, og det konkurreres både på sviktbrett, og fra tårn opp til 10 meter.

Stupklubben Spinn fra Tønsberg har 80 aktive medlemmer fra 5 forskjellige kommuner i Vestfold. Spinn har lange og gode tradisjoner inn bredde- og toppidrett, og er kanskje den klubben i Norge som har best resultater å vise til gjennom tidene. Det er viktig å ha et tilbud som passer til alle som har lyst til å drive med stup uansett nivå, og klubben tilbyr alt fra stupskole og basistrening i tillegg til elitesatsing. Spinn arrangerer ett til to aldersbestemte stevner i året, med deltagere fra hele landet. Før ble det også arrangert mesterskap i Tønsberg, men det er ikke lenger mulig, fordi hallen mangler et fullverdig stupanlegg med 10 meter.

For å kunne ha et fullverdig treningstilbud og arrangementstilbud i fremtiden, er det vesentlig at en ny hall inneholder ett fullverdig 10 meters stupanlegg. Det er en stor fordel om dette legges i et eget basseng, slik at andre aktiviteter / foreninger, så som Svømmeklubben, Triatlon, eller publikumsbad, kan foregå parallelt.

Triatlon og Tønsberg Triatlonklubb

Tønsberg Triatlonklubb er i sterk vekst, og har et stort behov for plass til svømmetrening, både ute og inne, med mulighet for å fokusere på teknikk ved langdistansesvømming. Triatlon har de senere årene opplevd stor vekst i Norge og da spesielt som en bredde og folkeidrett. Dette fører også til stor medlemsvekst på barne- og juniornivå.

Tønsberg Triathlonklubb er en klubb for alle og en klubb med stor bredde. Vi opplever i dag stor vekst gjennom barn og unge som ønsker et variert og morsomt alternativ til den tradisjonelle idretten. Dette resulterer i at vi spesielt har stor vekst i alder 13-19 år. Vi fokuserer på at klubben har mange fellestreninger med både barn/ungdom og voksne på samme treninger, barn og unge får fokus fra trenere og de voksne henger seg på i annen rekke.

Per i dag er det 237 medlemmer i klubben. Ungdomsgruppen (barn og unge) ble startet 2016 og har allerede 42 aktive medlemmer. Vi har stort fokus på ungdomsgruppen og antar stor vekst i tiden framover.

Dykking og Tønsberg Dykkeklubb

Tønsberg Dykkeklubb har ca 100 medlemmer. Det er påkrevet at deler av opplæringen til dykkere og overflatedykkere for brannvesenet foregår i basseng. Et dybdebasseng på 5 meter (stupdelen av et basseng) er ideelt for dette.

Nye, andre sportsgrener med behov for vannflater, som i fremtiden kan være representert i Tønsberg Svømmehall

Et nytt vannidrettsanlegg er en investering for de neste 30 til 50 årene, og det er derfor viktig å ikke begrense tilretteleggingen til kun de idrettene som er aktive i bassenget per i dag. Vi ønsker at et nytt anlegg skal åpne for et enda større mangfold i idretten i området, og har listet idretter som i dag ikke er representert, men som vil kunne få en mulighet i et nytt vannidrettsanlegg.

Synkronsvømming          (12x25meter, dybde 3 meter) -Benytter stupbasseng

Vannpolo                             ( 30 x 20 meter) – Benytter 50 meter

High Diving                         Benytter stupebasseng med 10 meter

Undervannsrugby            (12,5 x18 meter) dybde 3,4 meter – Benytter stupbasseng

6.     Fremdrift

Vi har et sterkt ønske om at en ny hall står ferdig før den gamle må stenges. Vi ønsker å være delaktig i denne prosessen og gode samarbeidspartnere i arbeidet for å få dette til. Vi kan bidra med kompetanse, erfaring, og ikke minst interesse og engasjement.

Tønsberg Svømmeklubb, Stupklubben Spinn, Tønsberg Triathlonklubb og Tønsberg Dykkeklubb ser frem mot et godt samarbeid mot et felles mål om en ny, flott svømmehall!

 

 


Nytt vannidrettsanlegg i Tønsberg - rev 18.10.17