Årsmøte

LOV FOR TØNSBERG SVØMMEKLUBB § 14

 §10 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 2. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.
 3. Årsmøtets oppgaver:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
  2. Velge dirigent(er)
  3. Velge protokollfører(e)
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne forretningsorden
  6. Godkjenne innkallingen
  7. Godkjenne saklisten
  8. Behandle idrettslagets årsberetning
  9. Behandle
   1. idrettslagets regnskap
   2. styrets økonomiske beretning
   3. kontrollutvalgets beretning
   4. eventuell beretning fra engasjert revisor
  10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
  11. Fastsette
   1. medlemskontingent på minst kr 50
   2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
  12. Vedta idrettslagets budsjett
  13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  14. Velge:
   1. Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer
   2. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem
   3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
   4. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem
   5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
  1. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.

4. For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov
2-19
.