LIVREDNINGSSKOLEN

Tønsberg Svømmeklubb etablerte i 2021 sin LIVREDNINGSSKOLE med ønske om å fremme sikkerhet i- og ved vann.
Vi har siden 1927 drevet med svømmeopplæring og konkurransesvømming, og en naturlig kjernekompetanse i klubben har alltid vært livredning i vann. Vår målsetning er å være den fremste leverandøren av kompetanse på livredning i vann i Vestfold, til alle relevante kommunale- og private virksomheter samt privatpersoner. 

Alle er velkomne til livredningskurs hos oss, enten du er lærer, assistent, pedagog i barnehage, fritidsleder, politi, brannbetjent, miljøpersonell, forelder, eller rett og slett bare et medmenneske. 

VÅRE KURS:

 • Grunnkurs livredning i vann – teori og praktisk livredningsprøve, ca 5 timer varighet. (Kr 870,-)
 • Årlig livredningsprøve, inntil 2 timer varighet. (Kr 770,-)
 • Oppfriskningskurs – repetisjonsteori og praktisk livredningsprøve (ca 3,5 timer varighet) (kr 830,-)

BESTILLING/FORESPØRSEL:

For bestilling eller ønske om kurs send e-post til livredning@tonsbergsvommeklubb.no eller ring oss på 948 71 975.

LOKASJON FOR KURS:

Teoretisk del av kurset foregår i våre lokaler i Storgaten 20, 3 etg. i Tønsberg, eller i våre klubblokaler i Tønsberg Svømmehall.

Praktisk del gjennomføres i Tønsberg Svømmehall (øvre basseng)

Vi kan etter avtale også komme til deres lokaler for å avholde den teoretiske delen av kursene dersom ønske om dette. 
– Ved ønske kan vi også reservere følgende bassenger for praktisk del av kurs/årlig prøve: 

 • Ringshaug ungdomsskole (Bassenget) 
 • Eik / Wang Toppidrett (Bassenget) 
 • Revetal Ungdomsskole (Bassenget) 
 • Bakkenteigen ( Bassenget) 

 

ÅRLIG PRØVE – VEDLIKEHOLD AV GODKJENNING:

Når man tar grunnkurs livredning må man gjennom en praktisk prøve som beskrevet nedenfor.
For å beholde sin godkjenning må man årlig gjennomføre denne prøven:

 • Først svømme 100 meter på magen og så umiddelbart svømme 100 meter på ryggen.
 • Svømme 25 meter med klær – ta av klær i vannet og –
  • umiddelbart dykke ned på angitt dybde (tilsvarende dybden i bassenget der du skal ha ansvar)  hente opp markør/dukke. 
 • Ilandføre/svømme 20 meter med markørperson/dukke/partner – bringe dukke person på land og – 
  • gjennomføre HLR (Hjerte-Lunge redning) i minimum 2 minutter. 
 • Gjøre rede for alarmplan samt prinsippet med forlenget arm.

 

HVEM MÅ HA LIVREDNINGSKURS I VANN?

Alle som på vegne av- eller på oppdrag for stat- og kommune – skal ha ansvar for barn eller andre mennesker i vann eller i nærheten av vann må ha forsvarlig og tilstrekkelig livredderkompetanse. 

 • Lærere og personell i skoler og barnehager
 • Badevakter og sikkerhetsansvarlige i nærheten av vann/sjø/basseng
 • Miljøpersonell og helsepersonell som har ansvar for brukere i nærheten i vann.

Generelt anbefaler vi at alle voksne som skal ha oppsyn eller ansvar for barn ved eller i vann besitter kunnskap og ferdigheter tilsvarende GRUNNKURS – Livredning i vann. 

Våre kurs tilfredsstiller kompetansenormen til Norges Livredningsselskap og Norges Svømmeforbund. Videre tilfredsstiller våre kurs de krav kommunene skal stille til personell i skolen og i barnehager.

«Skolen har ansvar for elevenes sikkerhet gjennom hele skoletiden (forskrift til opplæringsloven § 8-4)»

I linken under finner du den nye læreplanen av 2020 hvor det beskrives retningslinjer om «Trygg opplæring i svømming, selvberging og livredning i kroppsøving og ved bading i skolens regi»:

https://svommedyktig.no/globalassets/dokumenter/trygg-opplaring-i-svomming-selvberging-og-livredning.pdf

Den nye læreplanen av 2020 erstatter det tidligere rundskrivet fra Udir 1-2008.

NÆRMERE OM KRAVENE TIL «FORSVARLIG OPPLÆRING»:

Utgangspunktet for svømme- og livredningsopplæringen er at aktivitetene skal være forsvarlige. Dette gjelder også ved bading i regi av skolen.

 1. A) Når skolen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis være forsvarlig i forhold til risikoen for at skade og ulykke skal skje.

Forskrift til opplæringsloven § 12-1 a


Hvem er ansvarlig for en forsvarlig opplæring?

Det er skoleeier, dvs. kommunen eller eier av privat skole, som har ansvar for at opplæringen er i tråd med kravene til forsvarlighet som står over. Dette ansvaret er beskrevet i forskrift til opplæringsloven § 12-1, og opplæringsloven § 13-10.

Krav til tilsyn

I forskrift til opplæringsloven § 12-1 bokstav b presiseres forsvarlighetskravet noe nærmere for svømming og bading i skolen.

 1. B) I situasjoner der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skolen har ansvaret for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne livredning. Tilsynet må aukast ytterligare når omsynet til tryggleik gjer det nødvendig.

Forskrift til opplæringsloven § 12-1 b 

Kravene til undervisning og tilsyn, og elevantall per lærer/instruktør er i utgangspunktet det samme for innen- og utendørs svømme- og livredningsopplæring, og bading.

Det er du som er ansvarlig for gruppen som, ut fra elevenes ferdigheter og størrelse på basseng/område, må vurdere hvor mange elever det er forsvarlig å ha i vannet samtidig.

Obs: Ved begynneropplæring bør det alltid være minst to personer tilstede!

Vær også oppmerksom på at tilsynet også skal styrkes ved forhold som gjør opplæringen særlig vanskelig og/eller setter sikkerheten i fare. Det kan eksempelvis være elever som trenger særskilt tilrettelegging og ekstra tilsyn, som elever med epilepsi, nedsatt funksjonsevne, elever som viser utagerende atferd, elever som er utrygge i vann eller elever som det av andre grunner må tas særlige hensyn til.

Krav til tilsynsperson

 • må være god til å svømme og dykke
 • må kunne utføre livredning
 • bør kunne dykke ned til bunnen i den dypeste delen av bassenget/området som brukes og kunne hente opp ting som i størrelse og tyngde tilsvarer en elev
 • bør ha kunnskap om alarmplanen og sikkerhetsinstruks
 • bør kjenne til skadeforebyggende tiltak (som f.eks. ikke løpe på bassengkanten, kun tillatt å hoppe eller stupe på anviste steder og merking av dypt og grunt vann)

Krav til svømmelærers faglige kompetanse

For svømme og livredningsopplæring i skolen, gjelder de kompetansekravene som fremgår av opplæringsloven (kap. 10) og forskrift til opplæringsloven (kap. 14). Dette betyr at det skal være minst én lærer tilstede under svømmeopplæringen som oppfyller kravet til pedagogisk kompetanse.

I praksis betyr dette at dersom elevgruppen er under 15 stykk skal den som har tilsyn med-, og som underviser elevene, innfri både krav til kompetanse og til tilsyn. Dersom gruppen overstiger 15 kan en voksen uten pedagogisk kompetanse, men som innfrir kravene til tilsyn, assistere.

Sikkerhet og  forebygging 

Rektor eller skolens leder er ansvarlig for at skolen har gode internkontrollrutiner, og at disse finnes nedskrevet. Internkontrollen er skolens egenkontroll for å påse at den følger aktuelle regelverk. Dette er systematiske tiltak som skal sikre at skolens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning.